حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال ۹۸ از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.

سرپرست وزارت بهداشت: طرح پزشک خانواده در سراسر کشور اجرایی می‌شود

سرپرست وزارت بهداشت گفت: طرح پزشک خانواده یکی از طرح‌های موفق بوده که در ۸۰درصد کشور اجرایی می‌شود.